Afetler günlük hayatımızı ve kalkınmamızı olumsuz yönde etkilediğinden tehlikeli ve riskli bir coğrafyada yer alan ülkemizde afet zararlarının en az düzeye indirilmesi için temel yaklaşım ve politikaların bir bütünlük içinde ortaya konulması önem arz etmektedir. Etkin bir afet yönetim sisteminin oluşturulması ihtiyacı devam ettiğinden Onuncu Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. Afet yönetimi konusunda Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) hedeflerinin ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesinde dikkate alınabilecek temel politikalar, hedefler, stratejiler ve öneriler ortaya konulmuştur.Raporda, ülkemizde afet yönetiminin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için kamu kurumları, belediyeler, özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve medya kuruluşları arasında etkin bir koordinasyon sağlanarak afetlerin olumsuz etkilerinin en az zararla giderilmesi ülkemizin kalkınması açısından oldukça önemli görüldüğü belirtilmiş ve konunun çok disipli bir yaklaşımla ele alınması gerektiği vurgulanmıştır.

Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans programı, Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi’nin Mühendislik, Fen Bilimleri Fakülteleri başta olmak üzere, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile işbirliği yapacak yetkin birimlerinin olması, bünyesindeki şirketler ile ortak çalışmaların yapılabileceği Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin varlığı,  bu programa katkı açısından bir avantajdır.

Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans programında görev alan akademik personel farklı bilim dallarında ancak afetler konusunda çalışmalar yürütmüş, yayınlar yapmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Program, ülkemizin afet risk yönetimi alanında geniş bir yelpazeye sahip iş alanına eleman yetiştirilmesine de önemli bir katkı sağlayacaktır.

Amaç

Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri; afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci bireyler yetiştirmektir.

Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı:

  • Kendi mezuniyet alanını, farklı disiplinlerdeki alanlara entegre ederek, afet risk yönetimine yönelik, strateji ve politika belirleme, zarar azaltma çözümleri üretecek,
  • Afetler ile ilişkili alanda sektörde gereksinim duyulan tehlike ve risk analizi yapabilecek, bu analizler doğrultusunda yeni stratejiler üretebilecek, mevcut sistemleri iyileştiren tasarımlar yapabilecek,
  • Akademik alanda çalışabilecek,
  • Mesleki ve etik standartlara sahip ve
  • Takım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yetenekleri gelişmiş
  • Yüksek lisans derecesine sahip bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri Özeti

Öğrenciler;  kendi mezuniyet alanını farklı disiplinlerdeki alanlara entegre ederek, afet risk yönetimine yönelik strateji ve politika belirler, zarar azaltma çözümleri üretir; afetler ile ilişkili alanda sektörde gereksinim duyulan tehlike ve risk analizi yapar ve bu analizler doğrultusunda yeni stratejiler üretir, mevcut sistemleri iyileştiren tasarımlar yapar; takım çalışması, etkili iletişim ve yenilikçi düşünme yeteneklerini geliştirir; küresel ve yerel ölçekli afetlere duyarlılık kazanır; afetlerin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşır.

Eğitim Dili

Türkçe